සංස්කෘතික සරණාගතයෙක්මි

  කන්ද උඩරට නාගරිකත් නොවන, ගැමිත් නොවන පරිසරයක ඉපිද විසි අවුරුද්දක් එහිම වාසය කර, ගෙන්දගන් පොළොවට පය ගසා අවුරුද්දක් ගෙවුණු තැන ලියමි. ගසක් පොළොවට මුල් අදන්නාක් මෙන්, මිනිස්සු ද තමන් ජාතක වුණු පොළොවට මුල් අදී. එහෙත් ඒ මුල් දුවන්නේ පස් තුළට නොව, තමන් අවට සිටින අනික් මිනිසුන් තුළටමය. තමන්ගේ නෑදෑ හිත මිතුරන් සමග ගැටෙන විට ඒ මුල් තව තවත් ඔවුන් තුළට කිඳාබසී. එසේ විසි වසක් ඇදි මුල්, ගලවාගෙන ගොස් මම ගෙන්දගම් පොළොවට ගඩො බටුයෙමි. එහිත් මිනිසුන් සිටියද, හිතුම් පැතුම්, ගති පැවතුම් සහ තවත් බොහෝ දෑ වෙනස් ය. වෙනස් යනු නරකයි නොවේ. හොඳ නරක දෙකමය. යම් අතකින් හොඳ වන විටන් වෙනත් … Continue reading සංස්කෘතික සරණාගතයෙක්මි

Spotless Grass Yellow | Eurema laeta

Today I looked up for this in the guide book and all the facts (identification details, the habitat of shrubs which this was found) were matching except for the local areas which these were found. As per the guide book, it is in the Uva provincial area. But still as this is a migratory species, there is a possibility to find this in other areas. But thought of sharing the fact. Continue reading Spotless Grass Yellow | Eurema laeta