– දිවිල්ල –

මොන්ටිසෝරි දුවනවා…

එකේ පන්තියට දුවනවා…

ශිෂ්‍යත්වෙට දුවනවා…

පන්තියෙ උඩට එන්න දුවනවා…

සා.පෙ ට දුවනවා…

උ.පෙ ට දුවනවා…

ඉංජිනේරු ක්ෂේත්‍රයට දුවනවා…

රස්සාවෙදිත් දුවයි…

මේකට ඉවරයක් නැද්ද බං..?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s